หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564  
   
ประกาศ อบต.ย้านร่อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  
   
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  
   
ประกาศรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562  
   
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.5 ปี 2562  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ปี 2562  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.1 ปี 2562  
   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2562  
   
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2561  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด2) ปี 2561  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด1) ปี 2561  
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
   
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2560  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2560  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด1) ปี 2560  
   
ประกาศแผนพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปีงบประมาณ 2559  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2559  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด. 5 ปี 2558 ประกาศแผนจัดหาพัสดุและประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ป  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1 และ ผด. 2) ปี 2558  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2557  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2557  
   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556  
   
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2556  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด. 5 ปี 2556  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ปี 2556  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.1 ปี 2556  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี 2555 งวดที่ 1  
   
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555  
   
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ปีงบประมาณ 2555  
   
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ปีงบประมาณ 2555  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555  
   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555  
   
แบบ ผด.3/2554  
   
แบบ ผด.2/2554  
   
แบบ ผด.1/2554  
   
แบบ ผด 3 / 2553  
   
แบบ ผด.2 / 2553  
   
แบบ ผด.1 /2553  
   
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552