หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 2010-06-24 10:35:26
1
แบบ ผด.1 /2553 2010-08-01 20:00:57
2
แบบ ผด.2 / 2553 2010-08-01 20:01:55
3
แบบ ผด 3 / 2553 2010-08-01 20:04:02
4
แบบ ผด.1/2554 2011-06-23 14:52:51
5
แบบ ผด.2/2554 2011-06-23 14:54:03
6
แบบ ผด.3/2554 2011-06-23 14:56:51
7
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:07:13
8
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:08:02
9
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:09:29
10
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:10:40
11
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:11:29
12
แผนจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี 2555 งวดที่ 1 2012-04-05 11:20:57
13
แผนจัดหาพัสดุ ผด.1 ปี 2556 2012-10-26 13:43:32
14
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ปี 2556 2012-10-26 13:44:03
15
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด. 5 ปี 2556 2012-10-26 13:44:43
16
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2556 2012-10-26 13:45:30
17
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 2012-10-26 13:45:59
18
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557 2014-05-22 14:29:44
19
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2557 2014-05-22 14:27:21
20
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2557 2014-05-22 14:30:58
21
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1 และ ผด. 2) ปี 2558 2014-10-16 11:33:15
22
แผนจัดหาพัสดุ ผด. 5 ปี 2558 ประกาศแผนจัดหาพัสดุและประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ป 2014-10-16 11:38:52
23
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2559 2015-10-07 11:39:01
24
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปีงบประมาณ 2559 2015-10-07 16:29:57
25
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 2015-10-08 16:10:32
26
ประกาศแผนพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 2015-11-03 16:15:14
27
แผนจัดหาพัสดุ (ผด1) ปี 2560 2016-11-02 14:37:23
28
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2560 2016-11-02 14:38:02
29
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2560 2016-11-02 15:11:13
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย