หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบลสาม ปี (พ.ศ2552 - พ.ศ2554) 2010-06-08 19:19:31
1
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี ( 2553- 2555 ) 2010-08-01 20:20:13
2
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี พ.ศ.2554-2556 2011-06-12 20:19:29
3
สรุปการติดตามแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2553) 2011-09-08 13:30:10
4
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี 2555 - 2557 อบต.บ้านร่อม 2011-09-20 16:03:46
5
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ. 2556 – 2558 2013-05-02 14:54:27
6
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 2014-05-28 15:41:02
7
แผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ 2558 2015-10-20 12:01:19
8
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 2016-05-24 16:08:07
9
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) 2016-05-24 16:08:46
10
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครัั้งที่ 1/2561 2018-09-06 14:08:26