หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560  
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560


 
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560


 
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562


 
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559


 
   
   
 
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2559  
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2


 
   
   
 
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1/2559  
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3


 
   
   
 
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1/2559  
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2


 
   
   
 
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่1/2559  
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 1


 
   
   
 
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์  
ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมดำเนินการ